Croeso

YSGOL MAES GARMON
NI LWYDDIR HEB LAFUR

Mae’n bleser mawr gen i gyflwyno gwefan yr ysgol ar gyfer 2022-23. Arni, cewch ddarllen am amcanion yr ysgol yn ogystal ag am ethos a gwerthoedd yr ysgol. Hefyd, cewch flas o fywyd academaidd a diwylliannol prysur yr ysgol.

Fel yr unig ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg yn Sir y Fflint, sy’n cael ei bwydo gan bump o ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg, rydym yn cynnig addysg hollol ddwyieithog i’n holl ddisgyblion. Gall disgyblion o ysgolion cynradd cyfrwng Saesneg ymuno â’r Cwrs Trochi yn Ysgol Maes Garmon ym mlwyddyn 7 er mwyn dysgu Cymraeg dan ofal athrawon iaith arbenigol.

Mae pob disgybl yn Ysgol Maes Garmon yn cael ei ystyried fel unigolyn sy’n aelod pwysig o ‘deulu’ Ysgol Maes Garmon. Mae’r egwyddor sylfaenol yma o barchu pob unigolyn a gosod anghenion yr unigolyn yn ganolog yn sail i holl ethos yr ysgol ac wrth wraidd ei gwerthoedd a’i llwyddiant fel ysgol dda. Rydym yn hyderus y bydd ein disgyblion unigol yn falch o fod yn aelodau o’r ‘teulu’ yma, yn falch o’u Cymreictod a’u dwyieithrwydd, ac yn gallu gwneud cyfraniad positif i Gymru ac Ewrop amlieithog.

Mae ethos gofalgar, agored a hapus lle mae disgyblion yn teimlo’n gartrefol ac yn ffynnu wedi bod yn un o gryfderau’r ysgol erioed. Mae ein hathrawon yn mynd yr ail filltir i gynnig amrywiol gyfleoedd allgyrsiol i’n disgyblion er mwyn iddynt gael profiadau ehangach.

Mae’r ffocws ar gyflawni potensial pob disgybl, a gwneir pob ymdrech i sicrhau eu bod yn cyrraedd y safon uchaf o gyflawniad academaidd.

Mae arwyddair yr ysgol, ‘Ni Lwyddir Heb Lafur’, mor berthnasol heddiw â phan gafodd ei fabwysiadu ym 1961. Yn syml, mae’n golygu nad oes modd llwyddo heb weithio’n galed, a dyma un o werthoedd craidd yr ysgol hon.

Y Brifathrawes – Bronwen Hughes B.Add

NEWYDDION

Cylchlythyr Gorffennaf 2022 – Newletter July 2022

Cylchlythyr-YMG-7.2022-YMG-Newsletter-compressed

Cylchlythyr Ebrill 2022 – Newsletter

Cylchlythyr-EBRILL-2022-APRIL-Newsletter-Ysgol-Maes-GarmonDownload

Cylchlythyr Gorffennaf 2022 – Newletter July 2022

Cylchlythyr-YMG-7.2022-YMG-Newsletter-compressed

NEWYDDION

Cylchlythyr Gorffennaf 2022 – Newletter July 2022

Cylchlythyr-YMG-7.2022-YMG-Newsletter-compressed