Croeso i Ysgol Maes Garmon

Coronovirus / Covid-19 Diweddariad - Cais ar gyfer gofal plant yn Ysgol Maes Garmon 08/04/2020


Ffurflen Cofrestru Gofal Plant


Llythyr Cyflogwr - Gweithiwr Allweddol


Coronovirus / Covid-19 Diweddariad 27/03/2020


Fe fydd Ysgol Maes Garmon yn parhau i gynnig gofal ar gyfer ein disgyblion o ddydd Llun 30.3.20. Gweler y llythyr isod:


Llythyr Rhiant/Gwarchodwr - Model Hwb


Diweddariad Addysgu Covid-19Newyddion Diweddaraf


 • Newyddion Diweddaraf Covid-19/Coronavirus


 • Mae’n bleser mawr gen i gyflwyno gwefan yr ysgol ar gyfer 2018-19. Arni, cewch ddarllen am amcanion yr ysgol yn ogystal ag am ethos a gwerthoedd yr ysgol. Hefyd, cewch flas o fywyd academaidd a diwylliannol prysur yr ysgol.

  Fel yr unig ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg yn Sir y Fflint, sy'n cael ei bwydo gan bump o ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg, rydym yn cynnig addysg hollol ddwyieithog i’n holl ddisgyblion. Gall disgyblion o ysgolion cynradd cyfrwng Saesneg ymuno â’r Cwrs Trochi yn Ysgol Maes Garmon ym mlwyddyn 7 er mwyn dysgu Cymraeg dan ofal athrawon iaith arbenigol.

  Mae pob disgybl yn Ysgol Maes Garmon yn cael ei ystyried fel unigolyn sy’n aelod pwysig o ‘deulu’ Ysgol Maes Garmon. Mae’r egwyddor sylfaenol yma o barchu pob unigolyn a gosod anghenion yr unigolyn yn ganolog yn sail i holl ethos yr ysgol ac wrth wraidd ei gwerthoedd a’i llwyddiant fel ysgol dda. Rydym yn hyderus y bydd ein disgyblion unigol yn falch o fod yn aelodau o’r ‘teulu’ yma, yn falch o’u Cymreictod a’u dwyieithrwydd, ac yn gallu gwneud cyfraniad positif i Gymru ac Ewrop amlieithog.

  Mae ethos gofalgar, agored a hapus lle mae disgyblion yn teimlo’n gartrefol ac yn ffynnu wedi bod yn un o gryfderau’r ysgol erioed. Mae ein hathrawon yn mynd yr ail filltir i gynnig amrywiol gyfleoedd allgyrsiol i'n disgyblion er mwyn iddynt gael profiadau ehangach.

  Mae’r ffocws ar gyflawni potensial pob disgybl, a gwneir pob ymdrech i sicrhau eu bod yn cyrraedd y safon uchaf o gyflawniad academaidd.

  Mae arwyddair yr ysgol, ‘Ni lwyddir Heb Lafur’, mor berthnasol heddiw â phan gafodd ei fabwysiadu yn 1961. Yn syml, mae’n golygu nad oes modd llwyddo heb weithio’n galed, a dyma un o werthoedd craidd yr ysgol hon.

  Adrannau

  Holl wybodaeth ar adrannau'r Ysgol a'u cwricwlwm dysgu.

  Mwy

  Cyfleusterau

  Adnoddau a chyfleusterau Ysgol Maes Garmon.

  Mwy

  Hanes Yr Ysgol

  Hanes Ysgol Maes Garmon a chyn disgyblion.

  Mwy

  Cysylltu'r Ysgol

  Holl fanylion cysylltu Ysgol Maes Garmon.

  Mwy