Polisi Presenoldeb

1. Yn Ysgol Maes Garmon rydym yn gosod pwysigrwydd mawr ar bresenoldeb uchel. Gwelir yn y tabl isod fod canran presenoldeb yr ysgol gyfan wedi codi ac yn dal i wneud hynny.


Tabl Presenoldeb 1


2. Mae presenoldeb o fewn ysgolion yn cael sylw mawr gan Lywodraeth Cymru. Gweler isod ganlyniadau gwaith ymchwil dros dair blynedd gan y llywodraeth yn dangos effaith absenoldebau ar gyflawniad disgyblion TGAU (CA4) o fewn ysgolion uwchradd yng Nghymru.

Yn syml, po uchaf y bo’r gyfradd presenoldeb, uchaf y bo lefel y cyrhaeddiad.Tabl Presenoldeb - Cyfraddau Absenoldeb


• Yn 2011, y disgyblion a oedd wedi colli rhwng 0% a 4% o’r sesiynau ysgol a oedd â’r % uchaf ohonynt wedi cyrraedd y trothwy Lefel 2 Cymraeg (Iaith Gyntaf), Saesneg a Mathemateg (67.2%)

• Roedd y lefelau cyrhaeddiad yn gostwng wrth i’r cyfraddau absenoldeb cyffredinol gynyddu; y disgyblion a gollodd dros 50% o’r sesiynau a oedd â’r lefelau cyrhaeddiad isaf (2.0%)


Dywedodd y Gweinidog Addysg ar y pryd, Leighton Andrews:


“Gall absenoldeb rheolaidd gael effaith andwyol ar addysg plentyn. Mae ymchwil wedi dangos bod disgybl sy’n colli 17 diwrnod o ysgol, boed yn ddiwrnodau awdurdodedig neu anawdurdodedig, yn gallu disgyn un radd TGAU ym mhob pwnc. Yn syml, os nad yw’r plentyn yn yr ysgol, dyw’r plentyn ddim yn dysgu.” (Tachwedd 2012).

Mae cyrhaeddiad eich plentyn yn ganolog i’n gwaith yma yn Ysgol Maes Garmon, ac i gyrraedd y safon uchaf posibl rhaid sicrhau presenoldeb llawn.3. Os yw’ch plentyn yn absennol am unrhyw reswm fe ddisgwylir i chi gysylltu gyda’r ysgol yn syth. Gweler trefniadau ar gyfer disgybl sy’n absennol isod.4.

Trefn Absenoldeb

Adrannau

Holl wybodaeth ar adrannau'r Ysgol a'u cwricilwm dysgu.

Mwy

Cyfleusterau

Darlun o adnoddau a chyfleusterau Ysgol Maes Garmon.

Mwy

Hanes Yr Ysgol

Hanes Ysgol Maes Garmon a chyn disgyblion.

Mwy

Cysylltu'r Ysgol

Holl fanylion cysylltu Ysgol Maes Garmon

Mwy