Polisi Gwrth Fwlio

Diffinnir bwlio yn Ysgol Maes Garmon fel:


Gwneud i unigolyn deimlo yn israddol, yn ofnus neu yn anhapus yn rheolaidd oherwydd gweithred neu ymddygiad unigolyn neu unigolion eraill o deulu Ysgol Maes Garmon.

Aelodau o Fforwm yr Ysgol 2012Nod yr ysgol yw:


• Codi ymwybyddiaeth ymysg holl aelodau Ysgol Maes Garmon o’r gwahanol fathau o fwlio.

• Datblygu ethos gwrth-fwlio – arddangos posteri, pwysleisio rôl Asiantaethau allanol a gwneud defnydd o’r sgrin ar y coridor Cymraeg.

• Addysgu disgyblion am effeithiau bwlio ar y rhai sy’n dioddef o’i herwydd.

• Darparu arweiniad i ddisgyblion, rhieni a staff ar sut i ymdopi â bwlio.Strategaethau i leihau bwlio yn yr ysgol (Lefel Disgybl)

Mae’n rhaid i ni dderbyn y gall bwlio ddigwydd yn Ysgol Maes Garmon.

Mae’n rhaid cymryd pob cyfle ar lefel ysgol gyfan, blwyddyn, dosbarth ac unigol i leihau’r achosion o fwlio, ac i hyrwyddo ethos gwrth-fwlio.Agweddau Cwricwlwm

Dylid addysgu disgyblion ynglŷn ag effeithiau bwlio drwy

• Gyfrwng sawl maes o’r cwricwlwm –

• Grwpiau cofrestru, ysgrifennu creadigol mewn gwersi Saesneg a Chymraeg

• Addysg Grefyddol

• Chwarae rôl mewn gwersi Drama

• Ymgorffori themâu i wersi ABACh

Agweddau bugeiliol

Dylid addysgu disgyblion am effeithiau bwlio yn ystod:

• Gwasanaethau ysgol gyfan

• Gwasanaethau grwpiau blwyddyn

• Cyfnodau tiwtorFforwm disgyblion

Bydd y mater o fwlio yn eitem reolaidd ar yr agenda ar gyfer trafodaeth.Asiantaethau allanol

Dylid croesawu cyfraniadau gan asiantaethau allanol, elusennau a grwpiau theatr i atgyfnerthu ethos gwrth-fwlio’r ysgol.Cefnogaeth i ddisgyblion sy’n cael eu bwlio

Mae’n rhaid i ddisgyblion deimlo eu bod yn gallu mynegi eu pryderon neu rannu eu profiadau am fwlio heb ofni cael eu hanwybyddu neu eu gwawdio.

Gall disgyblion siarad efo:

Criw Gwrando ar Gyfoedion Blwyddyn 12 (yn mynychu cwrs deuddydd pob mis Medi)

• Tiwtor

• Pennaeth Blwyddyn

• Penaethiaid Cynorthwyol

Gall rieni gysylltu â’r staff i fynegi eu pryderon am fwlio.

Adrannau

Holl wybodaeth ar adrannau'r Ysgol a'u cwricwlwm dysgu.

Mwy

Cyfleusterau

Darlun o adnoddau a chyfleusterau Ysgol Maes Garmon.

Mwy

Hanes Yr Ysgol

Hanes Ysgol Maes Garmon a chyn disgyblion.

Mwy

Cysylltu'r Ysgol

Holl fanylion cysylltu Ysgol Maes Garmon

Mwy