CYFRYNGAU - CYFNOD ALLWEDDOL 4

CYFLWYNIAD I'R CWRS

Y mae hen draddodiad yn bodoli yn yr ysgol ers cryn amser gyda sawl un o’n cyn-ddisgyblion wedi cyrraedd yr uchelfannau yn y maes cyfryngol o berfformio ar lwyfan ac ar ffilm. Ond y mae’r byd cyfryngol yn un eang tu hwnt ac y mae manyleb TGAU Astudio’r Cyfryngau CBAC yn galluogi’r ymgeiswyr i fentro ymhellach yn y maes.

Bwriad y manyleb yw galluogi’r ymgeiswyr i:

• Ddatblygu sgiliau ymchwilio, meddwl beirniadol a gwneud penderfyniadau drwy ystyried materion sy’n bwysig, yn real ac yn berthnasol i’r dysgwr ac i’r byd y maent yn byw ynddo.

• Datblygu eu gwerthfawrogiad a’u dealltwriaeth feirniadol o’r cyfryngau a’u rôl yn eu bywydau bob dydd.

• Datblygu eu sgiliau ymarferol a chreadigol drwy gyfleoedd ar gyfer ymgysylltu personol â chreadigrwydd.

• Deall sut i ddefnyddio cysyniadau a syniadau’r cyfryngau i ddadansoddi cynyrchiadau’r cyfryngau yn eu cyd-destunau amrywiol.MEYSYDD ASTUDIO

Dilynir fframwaith wedi’i seilio ar dri maes astudio cyd-ddibynnol:

• Cynnyrch y cyfryngau – testunau’r cyfryngau (wedi’u harchwilio o ran genre, naratif a chynrychioliad).

• Y sefydliadau y tu ôl i’r testunau hynny (wedi’u harchwilio o ran materion sy’n ymwneud â chynhyrchu, dosbarthu a rheoleiddio).

• Cynulleidfaoedd ar gyfer y testunau hynny, a’r rhai sy’n eu defnyddio.


Bwriad y meysydd astudio hynny hefyd yw annog myfyrwyr i archwilio natur gydgyfeiriol y cyfryngau ar draws ei ffurfiau a’i llwyfannau amrywiol. Trefnir y fanyleb felly o ran y ddau weithgarwch canolog:


• Meddwl am y cyfryngau, sy’n cynnwys ymchwilio i destunau’r cyfryngau a’u cyd-destunau amrywiol.

• Creu i’r cyfryngau, sy’n cynnwys cynllunio, cynhyrchu a chyflwyno tesunau’r cyfryngau.UNEDAU GWAITH

Y testunau gosod nesaf yw:

2016: Hysbysebu a Marchnata: Rhaghysbysebion a phosteri ffilm.

2017: Newyddion: Papurau Newydd a Newyddion ar y Radio.UNED 1 (40%) - MEDDWL AM Y CYFRYNGAU: YMCHWILIO A CHYNLLUNIO (ARHOLIAD 2 AWR 15 MUNUD)

ADRAN A:

Ymchwilio – ymateb i bedwar cwestiwn ar bwnc wedi’i osod gan CBAC.

ADRAN B:

Cynllunio – dangos sgiliau cynllunio a chreadigol mewn cyfres o dasgau ar bwnc arbennig.

[Yn gyffredinol, fe ddiffinir “y cyfryngau” yma fel y meysydd megis ffilm, teledu, ffilm wedi’i hanimeiddio, radio, cylchgronau, fideos cerddoriaeth, gwefannau a gemau cyfrifiadur.]UNED 2 (60%) - CREU I'R CYFRYNGAU: YMCHWILIO A CHYNHYRCHU (ASESIAD DAN REOLAETH)

Tri darn o waith o ddau gyfrwng gwahanol o leiaf:

• Dau ymchwiliad testunol ar ddau faes cyfryngau gwahanol (rhaid i un fod wedi’i seilio ar brint) (20%).

• Un cynhyrchiad cyfryngol yn cynnwys ymchwil, cynllunio, y cynhyrchiad ei hun a gwerthusiad o’r cynhyrchiad (40%).GWYBODAETH YCHWANEGOL

Fe fydd digonedd o gyfleoedd i ddisgyblion yr adran flasu amrywiaeth eang o weithgareddau cyfryngol yn ystod y cwrs – dyma ddetholiad o rai a fu yn ddiweddar!

• Cafwyd ymweliad gan Alex Jones (sydd bellach yn cyflwyno The One Show ar BBC1) fel rhan o gynllun i hyrwyddo grwpiau pop Cymraeg.

• Y mae Magi Dodd, un o gyflwynwyr C2 ar Radio Cymru wedi ymweld â ni yn aml yn ystod y blynyddoedd diweddar ac yn cynnal gweithdai ar sut i redeg rhaglen radio ddifyr.

• Gweithdai cynhyrchu ffilm ddigidol gan gwmni proffesiynol Camalzmedia.

• Gweithdai cynhyrchu ffilm ddigidol gan gwmni proffesiynol Gweledigaeth dan arweiniad y cyflwynydd radio ar Capital FM, Owain Llŷr.

• Mynychu noson wobrwyo cynhyrchu ffilm dan nawdd Menter Iaith Sir y Fflint yng Nghlwyd Theatr Cymru a derbyn clod uchel am ein gwaith gan Huw Garmon, seren y ffilm Hedd Wyn a enwebwyd am Oscar.

• Cynnal eitemau ar raglenni cyfoes C2 ar Radio Cymru a dod yn aelodau o’r cwmni “Into Film Cymru” sy’n hyrwyddo gwaith cyfryngol.

Cyfnod Allweddol 4

Gwybodaeth am gwricwlwm Cyfnod Allweddol Cyfryngau.

Mwy